Stadgar för Östra Pirens Båt- och Sportfiskeklubb


Stadgar för

Östra Pirens Båt- och Sportfiskeklubb

Malmö

Stiftad den 4 juni 1961

§1

Klubbens ändamål är att befrämja intresset för båtsport, sjökunskap och sportfiske och att tillvarata klubbens ekonomiska intressen samt att verka för god kamratskap.

§2

Till medlem i klubben kan styrelsen, efter skriftlig ansökan, antaga varje välkänd och redbar person, som fyllt 18 år.

§3

Fastställda avgifter skall erläggas senast 14 dagar efter beviljat medlemskap och därefter senast den 30 april varje år.

§4

Arbetsplikt åvilar medlemmarna enligt antagna regler och efter en för varje år av styrelsen uppgjord plan.

§5

Medlem, som vill utträda ur klubben, skall göra anmälan härom till styrelsen. Medlemskapet upphör härvid med omedelbar verkan. Inbetalade avgifter återbetalas ej.

§6

Medlem kan av styrelsen uteslutas av någon av följande orsaker:

 1. Underlåtenhet att erlägga stadgade avgifter inom föreskriven tid eller genom annan förseelse mot klubbens stadgar eller hamnordning.
 2. Klandervärt uppträdande ägnat att motverka klubbens ändamål eller skada dess anseende.

Uteslutning av medlem får ej beslutad förrän medlemmen haft tillfälle at yttra sig.

Beslutet om uteslutning skall, med angivande av orsak, delges personligen eller i rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Båtägande medlem, som uteslutits, skall inom 30 dagar ha bortfört sin båt från det av klubben förhyrda område. Om så ej sker verkställes detta genom styrelsens försorg. Kostnader härför påföres båtens ägare.

§7

Icke båtägande medlem får ej inneha bod, låda eller förhyrda motorskåp.

§8

Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse på fem ledamöter bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare samt dessutom två suppleanter.

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter framställning av två andra ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal äger ordföranden utslagsrösten.

§10

Styrelsen kan uppdraga åt enskild ledamot att utarbeta förslag, som sedan skall underställas styrelsen.

§11

För årlig granskning av klubbens räkenskaper, vilka föres per kalenderår, skall finnas två revisorer samt en suppleant.

§12

Klubben avhåller årsmöte i februari, vårmöte i april samt höstmöte i oktober. Extra möte hålles, när styrelsen finner detta påkallat eller när minst tio medlemmar gjort skriftlig framställning därom till styrelsen. Extra möte kan endast behandla den eller de frågor, som föranlett mötet.

§13

Tidpunkt och plats för årsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse till årsmötet, upptagande ev. ärenden enligt punkterna 14 och 15 i § 14, utsändes per brev eller utdelas till varje medlem senast fjorton dagar före mötet. Kallelse till övriga möten anslås på den utvändiga anslagstavlan på klubbhuset.

§14

Vid årsmötet skall följand ärenden förekomma:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Budgetförslag.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 9. Fastställande av avgifter.
 10. Val av styrelse för en tid av två år på så sätt, att ena året väljes tre ledamöter och nästa år två ledamöter.
 11. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år.
 12. Val av två revisorer för en tid av ett år.
 13. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 14. Behandling av inkomna motioner.
 15. Behandling av styrelsens förslag.

§15

Till styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorssuppleant får ej väljas någon, som ej förklarat sej villig att åtaga sig uppdraget.

§16

Ärenden, som medlem önskar behandla vid ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

§17

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Över klubbens verksamhet avger styrelsen berättelse, som skall omfatta hela verksamhetsåret. Berättelsen med tillhörande handlingar skall senast den 15 januari tillhandahållas revisorerna för granskning.

§18

Det åligger revisorerna att granska klubbensförvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret. Senast den 1 februari skall den till klubben ställda revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen.

§19

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering. Vid votering bestämmes utgången genom enkel majoritet.

§20

Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

§21

Alla beslut skall bekräftas med klubbslag.

§22

Ändring av dessa stadgar fordrar beslut av två möten, varav det ena skall vara årsmöte.