Stadgar – Hamnordning


Hamnordning.

§1

Båtägande medlem kan mot avgift ha båten förtöjd vid av klubben förhyrd kajplats. Endast en båt per medlem får förtöjas eller läggas på landplats inom klubbens område. Alla båtar skall ha godkänts av styrelsen.

§2

Icke båtägande medlem eller båtägare som större delen av året inte utnyttjar den förhyrda kajplatsen, äger ej rätt att inneha kajplats, såvida ej godtagbara skäl föreligger.

§3

Förtöjningsplats anvisas av klubbens kontaktman, som för den gemensamma trevnaden, söker placera båtarna på lämpligaste plats. Kajplatserna är numrerade och det åvilar båtägare att märka innehavd bod, låda, skåp och boj enligt styrelsens anvisningar.

§4

Då båt är till salu, är ägaren skyldig att sätta upp anslag härom på klubbens anslagstavla minst fjorton dagar innan ev. annons införes i dagspressen.

§5

Försäljes båt under säsongen gäller5 förhyrningen av kajplatsen året ut. Kajplatsen får dock ej disponeras för annan båt än den, som godkänts av styrelsen. Anskaffas ej annan båt till nästa säsong, återgår kajplatsen till

klubben. Styrelsen kan därefter hyra ut kajplatsen till annan medlem.

§6

 Vid försäljning av båt får kajplatsen ej överlåtas till den nye ägaren utan att detta godkänts av styrelsen.

§7

Då båt sjösatts skall uppläggningsplatsen omedelbart röjas upp. Pallningsmaterial skall märkas med kajplatsens nummer och läggas upp i god ordning på uppläggningsplatsen. Ej märkt material bortforslas genom styrelsens försorg.

§8

Slipen får ej vid något tillfälle blockeras.

§9

Båt som ligger vid av klubben förhyrda kajplats, skall vara förtöjd på ett fullt betryggande sätt och ordentligt avfendrad. Användes gummidäck som fendrar, skall dessa vara varaktigt vitmålade. Båtägare är ansvarig för sina förtöjningars tillförlitlighet och är ersättningsskyldig för skada, som den egna båten kan åstadkomma på annan båt.

§10

Båtägare, som har båten förtöjd vid boj, skall ta upp denna i samband med upptagning av båten för vinteruppläggning. Bojar, som ligger kvar fjorton dagar efter upptagning av båten, upptages genom styrelsens försorg och kostnaden 200 kronor, påföres ägaren.

§11

Båtägare får ej utnyttja förhyrd kajplats, om han ej för styrelsen styrkt, att gällande ansvarsförsäkring är tecknad för båten.

§12

Båtägare ansvarar för skada, som hans båt  på grund av slarvig eller dålig förtöjning, kan förorsaka på den brygga, där den är förtöjd.

§13

Klubben fritager sig från allt ansvar för skador, av vad slag det vara må, som kan uppstå under den tid båtarna ligger förtöjda eller upplagda på av klubben disponerat område. Ej heller ansvaras för egendom, som förvaras i båtar, bodar, lådor eller skåp.

§14

Förtöjning i eller beträdande av annans båt, som ligger förtöjd vid klubbens bryggor, är förbjudet. Ombordläggning (påkörning) av annans båt skall, därest skada uppkommit, omedelbart anmälas till ägaren.